پرسیدی تنهایی چیست ؟

به گمانم تنهایی تنها دلیل گوشه گیری است 

تنهایی این است که برای خود نامه بنویسی و منتظر باشی چند روز آنطرفتر کسی به دستت برساند

تنهایی این است که خانواده ای یک نفره داشته باشی

تنهایی این است که در ذهنت سفر کنی بی آنکه کسی به پیشوازت بیاید

تنهایی این است که ساعتت صدای عقربه اش را مدام در گوشت نجوا کند

تنهایی حالتی است که شاهد نمیشناسد

راست است که قوم را در تنهایی میشود شناخت ، خویش را بیشتر

تنهایی است که رویا میسازد و خیال ، پروار میکند .

شاید تنهایی بلوغ ذهنت باشد

شاید تنهایی پرسش مدام تو از سنگفرش خیابان باشد

شاید زنده کردن خاطره هم از اعجاز تنهایی باشد

اگر از من میپرسی ، تنهایی را بایستی تنها تجربه کنی  

ولی بعد از این به رویش لبخند بزن .. نگذار برنجد ...،  آخر تنها چیزی است که برایت میماند !


/ 1 نظر / 12 بازدید
نوشین

شاید تنهایی پرسش مدام تو از سنگفرش خیابان باشد... این منم!