مروه چه صفایی داشت به شهادت مادرم !

بوی ذهم میدهد آب زمزم دلت....

شاید هاجری دگر در گوشه ای از این خاک طلب سراب کند

شاید امشب خدا هم مرض ترک عادت داشته باشد .

دیگر با لالاییت خوابم نمیبرد  !

/ 0 نظر / 8 بازدید