خواستمت چون خلوت نشین عاشق جماعت بودی و دلشکسته ای شکست نا پذیر. خواستمت چون خستهء خستگی ناپذیری بودی وچهار فصل اوج در حد ممکن زیبایی.

و امروزصوفیانه به خیانت هم خیانت کردی....

صحنهء بعدی صدای سوت و کف طرفداراشه...!

/ 2 نظر / 7 بازدید
Harry Potter

تاتر مگه صحنه مهنه داره؟ آمو خيلی تند تند آپديت ميکنيا...