تن به خاک می آساید و عشق به سکوت.. !

/ 5 نظر / 7 بازدید
پروین

اینها باید با صدای ماندگارت خوانده شود....خیلی خوبه...ممنون

[خنثی]

گاهــی کسـی رو دوســت داری ، نمی فهمـــــــــــد ! گاهــی کسـی تو را دوست دارد ، نمی فهمـــــــــی ! گاهی هر دو هم را دوست دارید ، نمی فهمنــــــــد ! به سلامتي اينكه هم بفهمه،هم بفهمي،هم بفهمند

دلم میلرزد ، هرگاه صدای جدیدی سلام میکنــد ... قلبم با تمامِ قوا میکوبد ؛ نفسم تنگ میشود و دستانم به لرزه می افتند ... من دیگر کششِ خداحافظی ندارم! ببخش که جوابِ سلامت را نمیدهم

دلم میلرزد ، هرگاه صدای جدیدی سلام میکنــد ... قلبم با تمامِ قوا میکوبد ؛ نفسم تنگ میشود و دستانم به لرزه می افتند ... من دیگر کششِ خداحافظی ندارم! ببخش که جوابِ سلامت را نمیدهم