تو درس خوندی نه؟

از سوم ابتدايی تو گوشت تناسب خوندن تا رسيدی  به نظريه نسبيت سوم دبيرستان

واسه من اينش جالبه که هنوزم نفهميدی لقمه ای که برداشتی اندازه دهنت نيست ..!!

/ 0 نظر / 5 بازدید