LOVE

يا  اصلاً بويی از عشق و عاطفه نبردم يا اينکه در منتهی اليه عشق دارم با مجنون  نون بيار  ليلی ببر بازی می کنم..... ،که در  هر دو حالت به خودم افتخار ميکنم !

/ 2 نظر / 6 بازدید
masy

حرفای زيادی برای گفتن داری .عشق برای تو مفهوم ديگری دارد .به من هم سربزن .موفق باشی

رضا

بابا افتخار خوشم اوومد صفاتو