عجب آدمهايی هستن اين ۲۱ ساله ها ....

آدمو ياد اندرکنش محوری ميندازن...شايدم برعکس(!)

/ 2 نظر / 3 بازدید
Harry Potter

چه ربطی داره آموووو....يه چی ميگيا