روبروی هم ایستادیم من صدایم را از ذره ، خشت خشت به عرش رساندم ...

سیاست یعنی دروغ گفتن در حفاظ مصلحت مردم ، ریا کردن در پناه آرمان مقدس نجات مردم، دزدیدن زیر چتر حفظ منافع مردم و خیانت کردن بنام خدمت صادقانه به مردم

و او گفت که تا مردم یاد نگیرند که هر راستی را بدون بلوا و آشوب بپذیرند هیچ حکومتی به مردمش راست نمیگوید.

جالب بود که او هیچ کاره ای بیش نبود و من هم !

/ 3 نظر / 5 بازدید
يارا

متاسفانه انگار تنها کسانی راست میگن که هیچکاره ای بیش نیستند...